Discussion:
geld lenen aan een vriend
(te oud om op te antwoorden)
kyrbi
2005-06-30 18:48:50 UTC
Permalink
hoi,

ik weet het, je mag het niet doen, maar toch... goede vrienden....

bestaat er engens een document (wettelijk) of een tekst die op een
onderlinge overeenkomst moet staan op geld te lenen aan iemand zodat je
zeker kan zijn dat je het ooit terugkrijgt?
ik weet dat er een standaard zin moet op staan op rechtsgeldig te zijn plus
een aantal andere zaken...

Thanks
x.x
2005-06-30 18:55:13 UTC
Permalink
Post by kyrbi
ik weet het, je mag het niet doen, maar toch... goede vrienden....
hiermee verliest je hele goeie vrienden ... aan u de keuze
Louis
2005-07-01 09:16:32 UTC
Permalink
Post by x.x
Post by kyrbi
ik weet het, je mag het niet doen, maar toch... goede vrienden....
hiermee verliest je hele goeie vrienden ... aan u de keuze
Een goede vriend zou hier totaal geen problemen mee hebben.
Diva
2005-06-30 19:26:49 UTC
Permalink
Post by kyrbi
ik weet het, je mag het niet doen, maar toch... goede vrienden....
bestaat er engens een document (wettelijk) of een tekst die op een
onderlinge overeenkomst moet staan op geld te lenen aan iemand zodat je
zeker kan zijn dat je het ooit terugkrijgt?
ik weet dat er een standaard zin moet op staan op rechtsgeldig te zijn plus
een aantal andere zaken...
datum van aangaan lening, bedrag, eventueel overeengekomen termijn
waarin de terugbetaling gaat gebeuren, ook moet u op papier een
intrest voorzien voor het geval er geen terugbetaling gebeurt.
Roos
2005-06-30 19:28:58 UTC
Permalink
Post by kyrbi
hoi,
ik weet het, je mag het niet doen, maar toch... goede vrienden....
bestaat er engens een document (wettelijk) of een tekst die op een
onderlinge overeenkomst moet staan op geld te lenen aan iemand zodat je
zeker kan zijn dat je het ooit terugkrijgt?
ik weet dat er een standaard zin moet op staan op rechtsgeldig te zijn plus
een aantal andere zaken...
Thanks
Ik kan het mis hebben, maar ik meen ooit ergens gelezen te hebben dat
dat zelfs onwettig is geld aan iemand lenen.
Als het inderdaad zo is wordt het wel heel moeilijk een (wettelijk)
document daarvoor te vinden.
Diva
2005-06-30 19:46:03 UTC
Permalink
Post by Roos
Ik kan het mis hebben, maar ik meen ooit ergens gelezen te hebben dat
dat zelfs onwettig is geld aan iemand lenen.
Als het inderdaad zo is wordt het wel heel moeilijk een (wettelijk)
document daarvoor te vinden.
u heeft het heel mis.
lexmaniac
2005-06-30 21:34:40 UTC
Permalink
Post by Roos
Post by kyrbi
hoi,
ik weet het, je mag het niet doen, maar toch... goede vrienden....
bestaat er engens een document (wettelijk) of een tekst die op een
onderlinge overeenkomst moet staan op geld te lenen aan iemand zodat
je zeker kan zijn dat je het ooit terugkrijgt?
ik weet dat er een standaard zin moet op staan op rechtsgeldig te
zijn plus een aantal andere zaken...
Thanks
Ik kan het mis hebben, maar ik meen ooit ergens gelezen te hebben dat
dat zelfs onwettig is geld aan iemand lenen.
Als het inderdaad zo is wordt het wel heel moeilijk een (wettelijk)
document daarvoor te vinden.
Wat een verschrikkelijke onzin.

http://www.cass.be/cgi_wet/wetgeving.pl
21 MAART 1804. - BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III : Wijze van
eigendomsverkrijging. - TITEL VI tot XIII (art. 1582-2010).
TITEL X. - LENING.
Art. 1874. Er zijn twee soorten van lening :
De lening van zaken die niet teniet gaan door het gebruik dat men ervan
maakt,
En de lening van zaken die teniet gaan door het gebruik dat men ervan
maakt.
De eerste soort heet bruiklening of commodaat.
De tweede heet verbruiklening of eenvoudige lening.
HOOFDSTUK I. - BRUIKLENING OF COMMODAAT.
AFDELING I. - AARD VAN DE BRUIKLENING.
Art. 1875. Bruiklening of commodaat is een contract waarbij de ene partij
aan de andere een zaak afgeeft om daarvan gebruik te maken, onder
verplichting voor degene die de zaak ontvangt, die terug te geven na daarvan
gebruik te hebben gemaakt.
Art. 1876. Deze lening is essentieel een overeenkomst om niet.
Art. 1877. De uitlener blijft eigenaar van de geleende zaak.
Art. 1878. Alles wat in de handel is, en niet door het gebruik teniet
gaat, kan het voorwerp zijn van deze overeenkomst.
Art. 1879. De verbintenissen die uit de bruiklening ontstaan, gaan over op
de erfgenamen van degene die te leen geeft, en op de erfgenamen van degene
die te leen ontvangt.
Indien men echter de lening alleen gedaan heeft uit aanmerking van de
lener, en aan zijn persoon in het bijzonder, kunnen zijn erfgenamen het
genot van de geleende zaak niet blijven behouden.
(...)
HOOFDSTUK II. - VERBRUIKLENING OF EENVOUDIGE LENING.
AFDELING I. - AARD VAN DE VERBRUIKLENING.
Art. 1892. Verbruiklening is een contract waarbij de ene partij een zekere
hoeveelheid zaken die door het gebruik teniet gaan, aan de andere partij
afgeeft, onder verplichting voor deze om aan de eerstgenoemde evenzoveel van
gelijke soort en hoedanigheid terug te geven.
Art. 1893. Uit kracht van deze lening wordt de lener eigenaar van de
geleende zaak; en indien deze, op welke wijze ook, teniet gaat, is het
verlies ervan voor zijn rekening.
Art. 1894. Zaken die, hoewel van dezelfde soort, individueel verschillen,
zoals dieren, kan men niet als verbruiklening te leen geven : dat is dan
bruiklening.
Art. 1895. De verbintenis die voortvloeit uit een lening van geld, is
steeds bepaald door de numerieke geldsom die in het contract is uitgedrukt.
Indien er voor het tijdstip van de betaling vermeerdering of vermindering
van de waarde van de muntspeciën heeft plaatsgehad, moet de schuldenaar de
geleende numerieke geldsom teruggeven en moet hij slechts die som teruggeven
in de muntspeciën die gangbaar zijn op het ogenblik van de betaling.
Art. 1896. De in het vorige artikel gestelde regel geldt niet, indien de
lening in staven geschied is.
Art. 1897. Indien staven of waren zijn te leen gegeven, moet de
schuldenaar, hoezeer de waarde daarvan ook vermeerderd of verminderd mocht
zijn, altijd een gelijke hoeveelheid en hoedanigheid, en niets anders,
teruggeven.
AFDELING II. - VERPLICHTINGEN VAN DE UITLENER.
Art. 1898. _ Bij verbruiklening is de uitlener aansprakelijk op de wijze
die bij artikel 1891 voor de bruiklening bepaald is.
Art. 1899. De uitlener kan de geleende zaken niet terugvorderen voordat de
overeengekomen tijd verstreken is.
Art. 1900. Indien voor de teruggave geen tijd bepaald is, kan de rechter
aan de lener uitstel toestaan, naar gelang van de omstandigheden.
Art. 1901. Indien enkel is overeengekomen dat de lener zal betalen wanneer
hij dit zal kunnen, of wanneer bij de nodige middelen daartoe zal bezitten,
bepaalt de rechter een tijd voor de betaling, naar gelang van de
omstandigheden.
AFDELING III. - VERPLICHTINGEN VAN DE LENER.
Art. 1902. De lener is gehouden de geleende zaken in dezelfde hoeveelheid
en hoedanigheid en op de overeengekomen tijd terug te geven.
Art. 1903. Indien het hem niet mogelijk is daaraan te voldoen, moet hij de
waarde van het geleende betalen, gelet op de tijd en de plaats waarop de
zaak volgens de overeenkomst moest worden teruggegeven
Indien die tijd en die plaats niet zijn bepaald, geschiedt de betaling
volgens de prijs ten tijde en ter plaatse van de lening.
Art. 1904. Indien de lener de geleende zaken of de waarde ervan niet op de
overeengekomen tijd teruggeeft, is hij daarvan interest verschuldigd te
rekenen van de dag van de (aanmaning). <W 01-05-1913, art. 7>
HOOFDSTUK III. - LENING OP INTEREST.
Art. 1905. Het is geoorloofd interest te bedingen voor eenvoudige
leningen, hetzij van geld, hetzij van waren of andere roerende zaken.
Art. 1906. De lener die interest betaald heeft welke niet bedongen was,
kan die niet terugvorderen, noch op het kapitaal in mindering brengen.
Art. 1907. <W 27-07-1934, art. 1> De interest is of wettelijk of bij
overeenkomst bedongen. De wettelijke interest wordt bij de wet bepaald. De
bedongen interest mag de wettelijke te boven gaan, in alle gevallen waarin
de wet dit niet verbiedt.
In de overeenkomsten van geldlening terugbetaalbaar door middel van
annuïteiten, moeten de rentevoet van de lening en de voor de
wederherstelling van het kapitaal bedongen rentevoet, vastgesteld worden
door afzonderlijke bepalingen van de akte.
In geen geval mag de verhoging van de interest wegens vertraging in de
betaling, een half t.h. per jaar op het verschuldigd gebleven kapitaal
overschrijden.
Indien de rentevoet van de lening niet is vastgesteld door een bijzondere
bepaling der overeenkomst van lening, zal de wettelijke interest worden
toegepast en de lener zal niets verschuldigd zijn als commissie of als
bijkomende vergelding.
Art. 1907bis. <Ingevoegd bij W 27-07-1934, art. 2> Bij gehele of
gedeeltelijke terugbetaling van een lening of interest kan in geen geval van
de schuldenaar, buiten het terugbetaalde kapitaal en de vervallen interest,
een vergoeding voor wederbelegging worden gevorderd, groter dan zes maanden
interest, berekend over de terugbetaalde som en naar de in de overeenkomst
bepaalde rentevoet.
Art. 1907ter. <Ingevoegd bij KB 18-03-1935, art. 3> Onverminderd de
toepassing van de bepalingen tot bescherming der onbekwamen of betreffende
de geldigheid der overeenkomsten, indien de uitlener, met misbruik van de
behoeften, van de zwakheden, van de hartstochten of van de onwetendheid van
de lener, zich, voor zichzelf of voor anderen, een interest of andere
voordelen heeft doen beloven, die klaarblijkelijk de normale interest en de
dekking van het risico van de lening overschrijden, vermindert de rechter,
op vordering van de lener, diens verplichtingen tot de terugbetaling van het
geleende kapitaal en de betaling van de wettelijke interest.
De vermindering is van toepassing op de door de lener gedane betalingen,
mits de vordering wordt ingesteld binnen drie jaren te rekenen van de dag
van de betaling.
Art. 1908. Kwijting voor het kapitaal, gegeven zonder voorbehoud van de
interest, doet vermoeden dat deze betaald is en heeft bevrijding ervan ten
gevolge.
Art. 1909. Men kan interest bedingen tegen betaling van een kapitaal dat
de uitlener zich verbindt niet te zullen terugvorderen.
In dit geval wordt de lening vestiging van rente genoemd.
(...)--
Lex
Cobbe
2005-06-30 19:59:41 UTC
Permalink
Post by kyrbi
hoi,
ik weet het, je mag het niet doen, maar toch... goede vrienden....
bestaat er engens een document (wettelijk) of een tekst die op een onderlinge
overeenkomst moet staan op geld te lenen aan iemand zodat je zeker kan zijn
dat je het ooit terugkrijgt?
ik weet dat er een standaard zin moet op staan op rechtsgeldig te zijn plus
een aantal andere zaken...
Thanks
Hier een voorbeeld van overeenkomst:


Overeenkomst van geldlening
(Als u een geldlening notarieel laat vastleggen bespaart u zichzelf een
rechtsgang. Met deze akte kunt direct beslag laten leggen op
eigendommen van debiteur.)De ondergetekenden:
<naam contractant1>
<adres contractant1>
<woonplaats contractant1>
geboortedatum <geboortedatum contractant1>,

hierna te noemen geldgever,

en

<naam contractant2>
<adres contractant2>
<woonplaats contractant2>
geboortedatum <geboortedatum contractant2>,

hierna te noemen geldnemer,

verklaren als volgt te zijn overeengekomen

Artikel 1

Hoofdsom

De geldgever verstrekt aan de geldnemer per de opnamedatum ter leen een
bedrag van € <hoofdsom> zegge <voluitgeschreven hoofdsom>, hierna te
noemen "hoofdsom", welk bedrag de geldnemer hierbij verklaart ter leen
te hebben ontvangen van, en mitsdien, de geldnemer verschuldigd is.

Artikel 2

Uiterste opnamedatum

De uiterste opnamedatum is <datum>.


Artikel 3

Rente

Over de hierboven schuldig erkende hoofdsom of over het saldo van de
uitstaande hoofdsom, is een rente van <rentepercentage>% per jaar
verschuldigd.

Dit rentepercentage blijft vanaf de opnamedatum zes jaar, hierna te
noemen: "de eerste overeengekomen rentevaste periode", ongewijzigd.
Voor de renteberekening wordt de maand op het juiste aantal dagen en
het jaar op 360 dagen gesteld.


Artikel 4

Wijze van aflossing

Aflossing van het saldo van de uitstaande hoofdsom geschiedt op basis
van <aantal aflossingen> achtereenvolgende betalingen van ? / €
<aflossing> zegge <voluitgeschreven aflossing>. Dit bedrag is voor het
eerst verschuldigd op <begindatum> en vervolgens aan het begin van elke
volgende maand.

Voldoening van de rente welke wordt berekend over het saldo van de
uitstaande hoofdsom, geschiedt op basis van achtereenvolgende
maandbetalingen, voor het eerst verschuldigd op <begindatum> en
vervolgens aan het begin van elke volgende maand.


Artikel 5

Looptijd, opeisbaarheid en aflosbaarheid

De lening is aangegaan voor een periode van <looptijd> jaar en eindigt
derhalve op <einddatum>. De lening is van de zijde van de geldgever te
allen tijde opeisbaar na schriftelijke waarschuwing en/of
ingebrekestelling.

De lening is van de zijde van de geldnemer aflosbaar met inachtneming
van het gestelde in artikel 6 van deze overeenkomst.

Artikel 6

Extra (vervroegde) aflossing en berekening extra rente

Het is de geldnemer gedurende enig overeengekomen rentevaste periode
toegestaan boven de verplichte aflossing, een extra bedrag te betalen
ter gehele of gedeeltelijke delging van het saldo van de alsdan
uitstaande hoofdsom.

Indien in dat geval de onverplichte aflossing(en) in een kalenderjaar
meer bedragen dan vijf procent (5%) van de oorspronkelijke hoofdsom, is
de geldnemer over het meerdere een extra rente aan de geldgever
verschuldigd.

Geen extra rente wegens extra aflossing is verschuldigd, indien
algeheel wordt afgelost op de werkdag volgende op de dag waarop enig
overeengekomen rentevaste periode ten einde loopt.

Vervroegde aflossingen komen in mindering op de laatste verplichte
aflossingstermijn, daarna op de voorlaatste en zo vervolgens.

Artikel 7

Oversluiten

Wanneer op verzoek van de geldnemer gedurende enig overeengekomen
rentevaste periode voortijdig met de geldgever een volgende rentevaste
periode wordt overeengekomen, is de geldnemer de geldgever uitsluitend
extra rente verschuldigd.


Artikel 8

Betaling

De geldnemer zal alle bedragen, die terzake van deze overeenkomst van
geldlening verschuldigd zijn, zonder enige aftrek, compensatie of
kosten voor de geldgever, voldoen in ten tijde van de betaling algemeen
gangbaar wettig Nederlands betaalmiddel.

De betalingen zullen gerekend worden allereerst te zijn geschied ter
voldoening van de kosten, vervolgens van de boetes, extra renten,
daarna van de rente en tenslotte van het saldo van de uitstaande
hoofdsom.

De betalingen dienen op zodanige wijze te hebben plaatsgevonden, dat de
geldgever op de vervaldata de beschikking heeft over de bedragen.
Indien de vervaldatum niet op een werkdag valt, dan wordt de
vervaldatum geacht de eerstvolgende werkdag te zijn.

De geldnemer is in geval van te late betaling van enig door hem
krachtens deze overeenkomst van geldlening verschuldigd bedrag een
boeterente verschuldigd, welke wordt berekend over het te laat betaalde
bedrag. Het percentage, dat voor deze berekening gehanteerd wordt, is
gelijk aan het met drie procenten verhoogde rentepercentage (op
jaarbasis) dat alsdan voor deze overeenkomst van geldlening van kracht
is. De boeterente zal op maandbasis worden berekend, waarbij een
gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Het
percentage van de boeterente treedt, voor wat betreft een niet tijdig
betaald hoofdsombedrag, met ingang van de vervaldag van dat
hoofdsombedrag in de plaats van het contractuele rentepercentage dat
alsdan voor deze overeenkomst van geldlening van kracht is.

Artikel 9

Afsluitprovisie

De afsluitprovisie bedraagt 1% van de hoofdsom en is te voldoen bij
acceptatie van de offerte.Aldus in <aantal exemplaren>voud getekend, te <plaats van tekening> op
<datum van tekening>.De geldgever De geldnemer

(zet handtekening) (zet handtekening)Getuige(n)

(zet handtekening)


Bron:Brievenwinkel.nl


Cobbe
--
Dit is een automatische handtekening van MesNews.
Site : http://www.mesnews.net
kyrbi
2005-06-30 20:16:11 UTC
Permalink
Bedankt voor dit helder "to the point" antwoord !!!

of ik het nu zal doen of niet weet ik nog niet, maar met notarisacte moet
dit goed zijn.

Thanks!
lexmaniac
2005-06-30 21:30:18 UTC
Permalink
Post by Cobbe
Post by kyrbi
hoi,
ik weet het, je mag het niet doen, maar toch... goede vrienden....
bestaat er engens een document (wettelijk) of een tekst die op een
onderlinge overeenkomst moet staan op geld te lenen aan iemand zodat
je zeker kan zijn dat je het ooit terugkrijgt?
ik weet dat er een standaard zin moet op staan op rechtsgeldig te
zijn plus een aantal andere zaken...
Thanks
Overeenkomst van geldlening
(Als u een geldlening notarieel laat vastleggen bespaart u zichzelf
een rechtsgang. Met deze akte kunt direct beslag laten leggen op
eigendommen van debiteur.)
klok, klepel... :-(
Post by Cobbe
<naam contractant1>
<adres contractant1>
(knip)
Post by Cobbe
Bron:Brievenwinkel.nl
nl is be niet....

Zie gewoon het antwoord van Diva: news:***@4a

(nb: en ZEKER van terugbetaling ben je nooit, tenzij je staalharde
waarborgen bedingt)

--
Lex
Diva
2005-06-30 21:33:51 UTC
Permalink
On Thu, 30 Jun 2005 23:30:18 +0200, "lexmaniac"
Post by lexmaniac
(nb: en ZEKER van terugbetaling ben je nooit, tenzij je staalharde
waarborgen bedingt)
als je een akte bij een notaris laat opmaken ben je wel zeker. met een
gewoon contract ook. geen enkele rechter gaat een degelijk contract
dat ondertekend is door de schuldenaar zomaar verwerpen.
lexmaniac
2005-06-30 21:42:30 UTC
Permalink
Post by Diva
On Thu, 30 Jun 2005 23:30:18 +0200, "lexmaniac"
Post by lexmaniac
(nb: en ZEKER van terugbetaling ben je nooit, tenzij je staalharde
waarborgen bedingt)
als je een akte bij een notaris laat opmaken ben je wel zeker. met een
gewoon contract ook. geen enkele rechter gaat een degelijk contract
dat ondertekend is door de schuldenaar zomaar verwerpen.
Met een notarisakte heeft dit niets te maken.

In bepaalde omstandigheden geldt een authentieke (= notaris-) akte als titel
van uitvoering, waardoor rechtstreeks beslag mogelijk is, zonder
gerechtelijke procedure. Voor een eenvoudige geldlening van beperkte waarde
zoals men die meestal aantreft onder vrienden, is dit evenwel veel te duur.

Een beslag geeft evenwel geen ZEKERheid op terugbetaling, wegens niet-
beslagbare bedragen, niet- beslagbare goederen edm. Enkel zakelijke
waarborgen geven juridische zekerheid op terugbetaling.

En wat het rechterlijk optreden betreft: ook een onderhandse akte zal door
geen enkele rechter verworpen worden als zij duidelijk ondertekend is en
vergezeld gaat van een ontvangstbewijs of van een stortingsbewijs. Notariële
tussenkomst is daartoe absoluut niet vereist. Zie bv: persoonlijke lening
bij de bank (Consumentenkrediet), dat gaat perfect bij onderhandse akte.

Klok en klepel dus, al was jouw eerste reaksie in deze draad wel nuttig.

--
Lex
Nanga Parbat
2005-06-30 22:12:23 UTC
Permalink
Post by kyrbi
ik weet het, je mag het niet doen, maar toch... goede vrienden....
bestaat er engens een document (wettelijk) of een tekst die op een
onderlinge overeenkomst moet staan op geld te lenen aan iemand zodat je
zeker kan zijn dat je het ooit terugkrijgt?
ik weet dat er een standaard zin moet op staan op rechtsgeldig te zijn plus
een aantal andere zaken...
Als het écht een goede vriend is dan heb je geen document nodig. Of
anders gezegd, als je een document nodig heb zou ik het niet doen :-)

Nanga
teun
2005-06-30 22:59:49 UTC
Permalink
Post by Nanga Parbat
Post by kyrbi
ik weet het, je mag het niet doen, maar toch... goede vrienden....
bestaat er engens een document (wettelijk) of een tekst die op een
onderlinge overeenkomst moet staan op geld te lenen aan iemand zodat je
zeker kan zijn dat je het ooit terugkrijgt?
ik weet dat er een standaard zin moet op staan op rechtsgeldig te zijn plus
een aantal andere zaken...
Als het écht een goede vriend is dan heb je geen document nodig. Of
anders gezegd, als je een document nodig heb zou ik het niet doen :-)
Nanga
juist, ik heb eens 600euro geleend aan een goede vriend, na verloop van tijd
geld en goede vriend kwijt en er was ook iets ondertekend, daar kan je dan
niets meer mee doen.

ja hij heeft mij een maal terug betaald 20euro en dan was het gedaan.

groeten...
Vincent
2005-07-01 03:15:10 UTC
Permalink
Post by teun
Post by Nanga Parbat
Post by kyrbi
ik weet het, je mag het niet doen, maar toch... goede vrienden....
bestaat er engens een document (wettelijk) of een tekst die op een
onderlinge overeenkomst moet staan op geld te lenen aan iemand zodat je
zeker kan zijn dat je het ooit terugkrijgt?
ik weet dat er een standaard zin moet op staan op rechtsgeldig te zijn
plus
Post by Nanga Parbat
Post by kyrbi
een aantal andere zaken...
Als het écht een goede vriend is dan heb je geen document nodig. Of
anders gezegd, als je een document nodig heb zou ik het niet doen :-)
Nanga
juist, ik heb eens 600euro geleend aan een goede vriend, na verloop van tijd
geld en goede vriend kwijt en er was ook iets ondertekend, daar kan je dan
niets meer mee doen.
ja hij heeft mij een maal terug betaald 20euro en dan was het gedaan.
groeten...
Probeer eens zonder contract. Zo weet je of je een goeie vriend terzijde
hebt of niet...
Diva
2005-07-01 09:19:31 UTC
Permalink
Post by teun
juist, ik heb eens 600euro geleend aan een goede vriend, na verloop van tijd
geld en goede vriend kwijt en er was ook iets ondertekend, daar kan je dan
niets meer mee doen.
ge kunt er wel iets mee doen..
teun
2005-07-01 13:56:03 UTC
Permalink
Post by Diva
Post by teun
juist, ik heb eens 600euro geleend aan een goede vriend, na verloop van tijd
geld en goede vriend kwijt en er was ook iets ondertekend, daar kan je dan
niets meer mee doen.
ge kunt er wel iets mee doen..
leg eens uit AUB

moet er wel bij zeggen dat die gast niet meer op het adres woond, is
verhuist en ik weet niet naar waar, en de politie wil het adres niet zeggen.

groeten
lexmaniac
2005-07-01 14:17:30 UTC
Permalink
Post by teun
Post by Diva
Post by teun
juist, ik heb eens 600euro geleend aan een goede vriend, na verloop
van tijd geld en goede vriend kwijt en er was ook iets ondertekend,
daar kan je dan niets meer mee doen.
ge kunt er wel iets mee doen..
leg eens uit AUB
moet er wel bij zeggen dat die gast niet meer op het adres woond, is
verhuist en ik weet niet naar waar, en de politie wil het adres niet zeggen.
Het adres van een schuldenaar moet U niet aan de politie vragen, doch aan de
dienst bevolking van de laatste woonplaats van de betrokkene. De
adresaanvraag dient schriftelijk te gebeuren, en dient gemotiveerd te
zijn.... "de betrokkene is me geld verschuldigd" is een voldoende motivatie.

U stelt nadien de betrokkene per aangetekende brief in gebreke u zijn schuld
terug te betalen, binnen de zoveel dagen op die rekening.

Gebeurt dit niet, dan kan U hem via de gerechtsdeurwaarder dagvaarden voor
het vredegerecht van zijn woonplaats.

Als het zover is, kom nog maar eens terug in de ng vragen wat je vervolgens
moet doen.

--
Lex
teun
2005-07-01 16:35:29 UTC
Permalink
Post by lexmaniac
Post by teun
Post by Diva
Post by teun
juist, ik heb eens 600euro geleend aan een goede vriend, na verloop
van tijd geld en goede vriend kwijt en er was ook iets ondertekend,
daar kan je dan niets meer mee doen.
ge kunt er wel iets mee doen..
leg eens uit AUB
moet er wel bij zeggen dat die gast niet meer op het adres woond, is
verhuist en ik weet niet naar waar, en de politie wil het adres niet zeggen.
Het adres van een schuldenaar moet U niet aan de politie vragen, doch aan de
dienst bevolking van de laatste woonplaats van de betrokkene. De
adresaanvraag dient schriftelijk te gebeuren, en dient gemotiveerd te
zijn.... "de betrokkene is me geld verschuldigd" is een voldoende motivatie.
U stelt nadien de betrokkene per aangetekende brief in gebreke u zijn schuld
terug te betalen, binnen de zoveel dagen op die rekening.
Gebeurt dit niet, dan kan U hem via de gerechtsdeurwaarder dagvaarden voor
het vredegerecht van zijn woonplaats.
Als het zover is, kom nog maar eens terug in de ng vragen wat je vervolgens
moet doen.
--
Lex
bedankt voor die info, zal ik zeker eens doen.

groeten...
Diva
2005-07-01 16:42:59 UTC
Permalink
On Fri, 1 Jul 2005 16:17:30 +0200, "lexmaniac"
Post by lexmaniac
Post by teun
Post by Diva
Post by teun
juist, ik heb eens 600euro geleend aan een goede vriend, na verloop
van tijd geld en goede vriend kwijt en er was ook iets ondertekend,
daar kan je dan niets meer mee doen.
ge kunt er wel iets mee doen..
leg eens uit AUB
moet er wel bij zeggen dat die gast niet meer op het adres woond, is
verhuist en ik weet niet naar waar, en de politie wil het adres niet zeggen.
Het adres van een schuldenaar moet U niet aan de politie vragen, doch aan de
dienst bevolking van de laatste woonplaats van de betrokkene. De
adresaanvraag dient schriftelijk te gebeuren, en dient gemotiveerd te
zijn.... "de betrokkene is me geld verschuldigd" is een voldoende motivatie.
U stelt nadien de betrokkene per aangetekende brief in gebreke u zijn schuld
terug te betalen, binnen de zoveel dagen op die rekening.
Gebeurt dit niet, dan kan U hem via de gerechtsdeurwaarder dagvaarden voor
het vredegerecht van zijn woonplaats.
Als het zover is, kom nog maar eens terug in de ng vragen wat je vervolgens
moet doen.
gewoon een 'dreig' brief laten versturen door een advocaat kan ook al
wonderen doen. :-)
loepie
2005-07-01 07:58:28 UTC
Permalink
Hallo


Hij is misschien uw goede vriend !!!......
Maar ben jij zijn goede vriend ?......

GELD KENT GEEN VRIENDEN!! ..... Dat waren de wijze woorden van mijn vader

Veel geluk er mee
ed
2005-07-01 13:45:55 UTC
Permalink
Post by loepie
Hallo
Hij is misschien uw goede vriend !!!......
Maar ben jij zijn goede vriend ?......
GELD KENT GEEN VRIENDEN!! ..... Dat waren de wijze woorden van mijn vader
Veel geluk er mee
Where's the trust man???;-)))
J De Moor
2005-07-01 18:29:21 UTC
Permalink
...bestaat er engens een document (wettelijk) of een tekst die op een
onderlinge overeenkomst moet staan op geld te lenen aan iemand zodat je
zeker kan zijn dat je het ooit terugkrijgt?
ik weet dat er een standaard zin moet op staan op rechtsgeldig te zijn plus
een aantal andere zaken...
"Art.1326.Een onderhands biljet of een onderhandse belofte waarbij een
enkele partij zich tegenover de andere verbindt om haar een geldsom of een
waardeerbare zaak te betalen, moet geheel geschreven zijn met de hand van de
ondertekenaar; of tenminste moet deze, benevens zijn handtekening, met de
hand een goed voor of een goedgekeurd voor geschreven hebben, waarbij de som
of de hoeveelheid van de zaak voluit in letters is uitgedrukt...
"(B.W.=Burgerlijk Wetboek).

Ga volledigheidshalve naar (geconsolideerde wetgeving) in
http://just.fgov.be . Klik in de balk 'Juridische aard' op het driehoekje
uiterst rechts en zoek daar de nodige Wetboeken.Op 'afkondigingsdatum' vindt
u de overige akten.Raadpleeg zonodig http://www.juridischwoordenboek.be/
loepie
2005-07-01 21:13:21 UTC
Permalink
je bent misschien wel zeker dat hij een goede vriend is van u
maar ben je zeker dat jij een goede vriend bent van hem ??

" GELD KENT GEEN VRIENDEN " Dat zijn de wijze woorden van mijn vader

Veel geluk met uw beslissing
Maar denk er aan ...beter een goede vriend ...dan geen vriend !!!!

dooeeii
KDV
2005-07-02 06:08:49 UTC
Permalink
Post by kyrbi
hoi,
ik weet het, je mag het niet doen, maar toch... goede vrienden....
bestaat er engens een document (wettelijk) of een tekst die op een
onderlinge overeenkomst moet staan op geld te lenen aan iemand zodat je
zeker kan zijn dat je het ooit terugkrijgt?
ik weet dat er een standaard zin moet op staan op rechtsgeldig te zijn
plus een aantal andere zaken...
Thanks
Ooit geld geleend aan buren, ze konden een factuur niet betalen van 200.000
fr en hun huis zou verkocht worden, ik heb toen een voorgedrukt papier gaan
halen bij de notaris. Dit papier hebben we samen ingevuld en ondertekend.
Vier maand nadien gingen ze scheiden en gingen ze hun huis verkopen, we
merkten dit doordat een immo kantoor het bordje kwam plaatsen!! Nadien bleek
er heel wat mis te zijn met die buren, ze hadden blijkbaar reeds loonbeslag
en hadden meerdere leningen lopen, dit hadden ze ons niet verteld! Na zelf
wat info genomen te hebben zou het nog zeer krap worden dat met het geld
alle leningen betaald konden worden.Ik ben dan naar de notaris gereden die
de verkoop van hun huis regelde en heb dit papier afgegeven. Bij de verkoop
bleek er net voldoende en hebben we rechtstreeks onze centen terug gekregen
van de notaris.
Eind goed al goed maar had ik hun financiële toestand geweten zou ik dit
waarschijnlijk niet gedaan hebben.
--
Kris De Voecht
Homepage: www.devoecht.com
Werner
2005-07-02 17:59:32 UTC
Permalink
Had ik hun financiële toestand geweten zou ik dit
waarschijnlijk niet gedaan hebben.
Die is meestal niet goed wanneer ze om geld vragen hé.
Tenslotte zijn er toch banken waar je kan gaan lenen en als deze het
niet toestaan kan je al wel vermoeden dat er geld problemen zijn.
--
mvg. Werner
One can be different and change the world, or one can be the same and
keep it that way.
bull
2005-07-03 10:38:41 UTC
Permalink
Persoonlijk zou ik nooit geld aannemen als lening zonder een sluitend
document te ondertekenen. Niet van een vriend of ander persoon.
Post by kyrbi
hoi,
ik weet het, je mag het niet doen, maar toch... goede vrienden....
bestaat er engens een document (wettelijk) of een tekst die op een
onderlinge overeenkomst moet staan op geld te lenen aan iemand zodat je
zeker kan zijn dat je het ooit terugkrijgt?
ik weet dat er een standaard zin moet op staan op rechtsgeldig te zijn
plus een aantal andere zaken...
Thanks
i***@gmail.com
2016-05-04 23:35:28 UTC
Permalink
Lieve mensen,

Mijn naam is Chantal Soares, ik ben erg blij te schrijven op dit forum vandaag om al uw lening zoekers te informeren over deze echte geldschieter ik gevonden, stuitte ik op de E-mail van de heer Maxwell op een forum waar zoveel mensen sprak goed van hem en beweerde dat ze een lening van zijn bedrijf. dan heb ik opbrengen moed en ik contact opgenomen met de geldschieter, schreef hij terug naar me snel met de bepalingen en voorwaarden van de lening, die zeer bescheiden en aanvaardbaar was. Ik voorzag hen van alle gegevens die zij gevraagd en de lening werd al snel goedgekeurd, De lening werd overgebracht in mijn rekening gisterochtend en ik kreeg een bericht van mijn bank dat het geld op mijn rekening is getreden.

Dit geldschieter is echt een echte geldschieter net zoals ze zeggen over hem, heb ik de bevoegde en snelle service levering van zijn bedrijf gezien. Ik heb nu overwonnen armoede als gevolg van de lening die hij me verleend. Ik heb nu al in staat betaalde mijn rekeningen en zal mijn eigen bedrijf te beginnen binnenkort met de lening.

Ik harte aanbevelen deze geldschieter Mr.Maxwell voor iedereen wie in wanhopige behoefte van een lening, en vrij van uw financiële problemen van vandaag worden ingesteld. Neem contact met hem op dit e-mailadres vandaag: info.maxwell-loans (a) yandex.com

Bedankt dat u de tijd om te lezen, weet ik zeker dat u ook zal komen om uw eigen getuigenis over deze geldschieter snel te delen.

Grt
Chantal Soares
t***@gmail.com
2016-09-08 15:24:05 UTC
Permalink
Hoi,

Bent u op zoek naar een zakelijke lening, persoonlijke lening, huis, auto lening, studenten leningen, consolidatie van schulden leningen, ongedekte leningen, risicokapitaal, enz .. Of heb je geweigerd een lening door een bank of een financiële configuratie van een of meer redenen. Je liever hun krediet oplossingen! Ik ben een dominee, een particuliere geldschieter, de kredietverlening aan bedrijven en particulieren in een lage en betaalbare rente van 2%. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor de behandeling van de lening om de overdracht te volgen binnen 48 uur. CONTACT: ***@gmail.com
Application Details

Naam:
Geboortedatum:
Geslacht:
Burgerlijke staat:
Adres:
plaats
Status:
Postcode:
land:
Telefoon:
E-mail:
Staat Doel van de lening:
Leenbedrag:
Lening Duur:
Maandelijks netto-inkomen.

Terug naar me zo vlug mogelijk met de bovenstaande informatie voor meer informatie.
Hoop van je te horen.
Dankjewel en moge God je zegenen,
Pastor Daniel Johnson.
m***@gmail.com
2017-03-09 09:58:54 UTC
Permalink
Goede dag vrienden.

Ben je nog op zoek naar een lening, en je bent door de banken afgewezen of bedrogen. Ik kreeg een onroerend goed lening van € 300.000 uit Senator Walter. hij is echt een goede en gerenommeerde geldschieter.

Neem contact op met Senator Walter op; ***@hotmail.com
ikke
2017-03-09 12:35:42 UTC
Permalink
Post by m***@gmail.com
Goede dag vrienden.
Ben je nog op zoek naar een lening, en je bent door de banken afgewezen of bedrogen. Ik kreeg een onroerend goed lening van € 300.000 uit Senator Walter. hij is echt een goede en gerenommeerde geldschieter.
Bruno Walter wil wel een Symphonie. Liefst de negende!

NN
Diego martina
2017-05-04 23:03:55 UTC
Permalink
Hallo,


Heb je dringend een lening nodig?
Bent u onder de huidige situatie in de problemen of dreigt deze door financiële uitdagingen? Wij kunnen u helpen!
Op deze manier geven wij u de mogelijkheid om een nieuwe ontwikkeling te nemen.
Als bedrijf willen we mensen die moeite hebben om hen te helpen een kans te geven.
Heb je een persoonlijke lening nodig, wil je herfinancieren, heb je een huislening nodig,
Auto leningen? Enz
Er is geen bedrag voor ons gek en de volwassenheid bepaalt met elkaar.
Geen verrassingen, geen extra kosten, maar alleen de overeengekomen bedragen en een rentevoet van 2% en niets anders.
Wacht niet langer, krijg uw lening vandaag binnen 42 uur ...... Gelieve het bedrag en het soort lening te vermelden dat u wilt lenen en wij zullen u contact opnemen met alle mogelijkheden. CONTACT ONS VANDAAG ..... .....
***@gmail.com
l***@gmail.com
2018-01-30 09:12:46 UTC
Permalink
Als u een dringende lening aan het oplossen van uw financiële behoeften, we leningen tussen €3000 en €80 000 000. Max, betrouwbare, efficiënte, snelle en dynamische, 100% gegarandeerde leningen. Het rentetarief op leningen (3%) Indien u intresse heeft ons via E-mail ***@gmail.com
l***@gmail.com
2018-01-30 09:13:19 UTC
Permalink
Als u een dringende lening aan het oplossen van uw financiële behoeften, we leningen tussen €3000 en €80 000 000. Max, betrouwbare, efficiënte, snelle en dynamische, 100% gegarandeerde leningen. Het rentetarief op leningen (3%) Indien u intresse heeft ons via E-mail ***@gmail.com
Loading...