Discussion:
Sociale zekerheidsbijdragen - probleem bijberoep
(te oud om op te antwoorden)
SZ
2004-08-07 08:41:11 UTC
Permalink
Raw Message
Hallo,

Ik heb het volgende probleem:

Sinds de aanvang van mijn beroepswerkzaamheden als werknemer ben ik
tevens zelfstandige in bijberoep.

Ik ben beginnen werken in september 2001 (voltijds) en onvrijwillig
werkloos geworden in januari 2002. Daarna ben ik sinds mei 2002 en tot
op heden opnieuw voltijds werknemer.

In de maanden dat ik werkloos was (in hoofdberoep) had ik nog geen recht
op werkloosheidsuitkeringen (wachtperiode). Ik ontving wel het
bestaansminimum van het OCMW vanaf maart tot mei 2002 (die waren op de
hoogte van mijn activiteit in bijberoep, maar de inkomsten hiervan waren
te laag).

Mijn netto-inkomsten als zelfstandige in bijberoep vielen steeds onder de
drempel om sociale zekerheidsbijdragen te betalen.

Volgens mijn sociale zekerheidsinstelling voor zelfstandigen word ik
beschouwd als zelfstandige in hoofdberoep voor de periode dat ik werkloos
was, aangezien ik geen recht had op werkloosheidsuitkeringen. Dit komt
er dus op neer dat ik de minimumbijdragen voor zelfstandigen zal moeten
betalen (voor twee kwartalen, met name het eerste en tweede kwartaal van
2002), verhoogd met de interesten. Het feit dat ik het tweede kwartaal
het bestaansminimum ontving, zou niet in aanmerking kunnen worden
genomen, omdat dat geen geldig statuut zou zijn.

Wat zijn jullie opmerkingen in dit verband a.u.b.?

- is de redenering van de sociale zekerheidsinstelling correct?
- zou ik dit voor de arbeidsrechtbank succesvol kunnen aanvechten,
eventueel met inroeping van een schending van het gelijkheidsbeginsel?

Met dank!
J De Moor
2004-08-08 10:12:51 UTC
Permalink
Raw Message
Post by SZ
Sinds de aanvang van mijn beroepswerkzaamheden als werknemer ben ik
tevens zelfstandige in bijberoep...
In de maanden dat ik werkloos was (in hoofdberoep) had ik nog geen recht
op werkloosheidsuitkeringen (wachtperiode). Ik ontving wel het
bestaansminimum van het OCMW vanaf maart tot mei 2002...
Volgens mijn sociale zekerheidsinstelling voor zelfstandigen word ik
beschouwd als zelfstandige in hoofdberoep voor de periode dat ik werkloos
was, aangezien ik geen recht had op werkloosheidsuitkeringen...
Het feit dat ik het tweede kwartaal
het bestaansminimum ontving, zou niet in aanmerking kunnen worden
genomen, omdat dat geen geldig statuut zou zijn...
- zou ik dit voor de arbeidsrechtbank succesvol kunnen aanvechten,
eventueel met inroeping van een schending van het gelijkheidsbeginsel?...
"Art.36.§1...wordt de onderworpene geacht verder een gewoonlijke en
hoofdzakelijke bezigheid uit oefenen die,benevens de zelfstandige
activiteit,uitgeoefend werd en de belanghebbende...1°.een uitkering geniet
binnen het raam van de sociale zekerheid...",Algemeen Reglement Sociaal
Statuut Zelfstandigen 19 december 1967.

Een niet-uitkeringsgerechtigde werkloze voldoet dus niet aan voornoemde
bepaling.

De Wet 7 augustus 1974 tot instelling van een recht op bestaansminimum valt
BUITEN het raam van de 'sociale zekerheid',omdat hiervoor geen bijdragen
dienen betaald door werkgevers of werknemers,krachtens art.5 Basiswet
Sociale Zekerheid 27 juni 1969.

Uw hoofdberoep viel dus weg gedurende uw niet-uitkeringsgerechtigde
werkloosheid,zodat u tijdens die periode niet meer onderworpen was aan de
bijdragebepalingen van art.12,§.2(=bijberoep) Sociaal Statuut Zelfstandigen
27 juli 1967,maar wel aan deze van §1 of 1bis(=hoofdberoep) ervan.

'De grondwettelijke regels van de gelijkheid der Belgen voor de wet en van
de niet-discriminatie sluiten niet uit dat een verschil in behandeling
volgens bepaalde categorieën van personen zou worden ingesteld,voor zover
voor het criterium van onderscheid een objectieve en redelijke
verantwoording bestaat.Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet
worden beoordeeld m.b.t. het doel en de gevolgen van de ter beoordeling
staande norm,1alsook met de aard van de op het geding toepasselijke
beginselen1.Het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat dat de
aangewende middelen redelijkerwijze niet evenredig zijn met het beoogde doel
',Arbitragehof nr.21/1989,13 juli 1989;Arbitragehof 11 januari
1990;Arbitragehof nr.23/1989,13 oktober 1989;Arbitragehof nr.8/91,18 april
1991;1,Arbitragehof 26 april 1994,F.J.F. 1994,341.

Ga volledigheidshalve naar (geconsolideerde wetgeving) in
http://just.fgov.be . Klik in de balk 'Juridische aard' op het driehoekje
uiterst rechts en zoek daar de nodige Wetboeken.Op 'afkondigingsdatum' vindt
u de overige akten.
SZ
2004-08-09 21:18:37 UTC
Permalink
Raw Message
Post by J De Moor
Post by SZ
Sinds de aanvang van mijn beroepswerkzaamheden als werknemer ben ik
tevens zelfstandige in bijberoep...
In de maanden dat ik werkloos was (in hoofdberoep) had ik nog geen
recht op werkloosheidsuitkeringen (wachtperiode). Ik ontving wel het
bestaansminimum van het OCMW vanaf maart tot mei 2002...
Volgens mijn sociale zekerheidsinstelling voor zelfstandigen word ik
beschouwd als zelfstandige in hoofdberoep voor de periode dat ik
werkloos was, aangezien ik geen recht had op
werkloosheidsuitkeringen... Het feit dat ik het tweede kwartaal
het bestaansminimum ontving, zou niet in aanmerking kunnen worden
genomen, omdat dat geen geldig statuut zou zijn...
- zou ik dit voor de arbeidsrechtbank succesvol kunnen aanvechten,
eventueel met inroeping van een schending van het
gelijkheidsbeginsel?...
"Art.36.§1...wordt de onderworpene geacht verder een gewoonlijke en
hoofdzakelijke bezigheid uit oefenen die,benevens de zelfstandige
activiteit,uitgeoefend werd en de belanghebbende...1°.een uitkering
geniet binnen het raam van de sociale zekerheid...",Algemeen Reglement
Sociaal Statuut Zelfstandigen 19 december 1967.
Een niet-uitkeringsgerechtigde werkloze voldoet dus niet aan
voornoemde bepaling.
De Wet 7 augustus 1974 tot instelling van een recht op bestaansminimum
valt BUITEN het raam van de 'sociale zekerheid',omdat hiervoor geen
bijdragen dienen betaald door werkgevers of werknemers,krachtens art.5
Basiswet Sociale Zekerheid 27 juni 1969.
Uw hoofdberoep viel dus weg gedurende uw niet-uitkeringsgerechtigde
werkloosheid,zodat u tijdens die periode niet meer onderworpen was aan
de bijdragebepalingen van art.12,§.2(=bijberoep) Sociaal Statuut
Zelfstandigen 27 juli 1967,maar wel aan deze van §1 of
1bis(=hoofdberoep) ervan.
'De grondwettelijke regels van de gelijkheid der Belgen voor de wet en
van de niet-discriminatie sluiten niet uit dat een verschil in
behandeling volgens bepaalde categorieën van personen zou worden
ingesteld,voor zover voor het criterium van onderscheid een objectieve
en redelijke verantwoording bestaat.Het bestaan van een dergelijke
verantwoording moet worden beoordeeld m.b.t. het doel en de gevolgen
van de ter beoordeling staande norm,1alsook met de aard van de op het
geding toepasselijke beginselen1.Het gelijkheidsbeginsel is geschonden
wanneer vaststaat dat de aangewende middelen redelijkerwijze niet
evenredig zijn met het beoogde doel ',Arbitragehof nr.21/1989,13 juli
1989;Arbitragehof 11 januari 1990;Arbitragehof nr.23/1989,13 oktober
1989;Arbitragehof nr.8/91,18 april 1991;1,Arbitragehof 26 april
1994,F.J.F. 1994,341.
Ga volledigheidshalve naar (geconsolideerde wetgeving) in
http://just.fgov.be . Klik in de balk 'Juridische aard' op het
driehoekje uiterst rechts en zoek daar de nodige Wetboeken.Op
'afkondigingsdatum' vindt u de overige akten.
Bedankt voor de uitleg.

Loading...